12165  
   
  
 


РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА
 
АРХИВ

2010
2009

2008
2007
2006
2005
2004
2003 
 
Изисквания към участниците

 • да сформират група от максимум 4 участника - ръководител и до трима ученици;
 • ръководителят да е учител, ръководител на кръжок и др., не ученик;
 • да изберат физичен обект или процес, за който да съберат информация и да изготвят проект, като го представят чрез някое от приложенията на ИТ в Интернет;
 • да го оформят като web-страница;
 • да поставят web-страницата в интернет, например на някой безплатен сървър.
  Възрастови категории:
 • I група - от 6 до 8 клас;
 • II група - от 9 до 12 клас.
Изисквания към проектите

1. Целта и предназначението на предложения проект трябва да се дефинират ясно. Да се определи към коя подгрупа да се отнесе проектът. Потребителят трябва да разбере за какво може да използва предложения продукт и какво се иска от него (дали това е електронен проект, който показва колко задълбочено учениците са се запознали с даден въпрос, дали се поднася ново учебно съдържание, илюстрация към него или се предлага решаване на проблем).

2. Независимо от групата, към която се причислява проектът, той следва да съдържа елементи, мотивиращи евентуалния потребител, между които: ясно определени изисквания към PC и допълнителен софтуер; дружелюбност към потребителя; лесен и разбираем начин за работа; удобен дизайн, навигация и контролни елементи; добро качество на графиката; атрактивност; добро структуриране; интерактивност.

3. Относно документацията към проекта:
1.Част от проектите (например тези, в които са включени компютърни програми) следва да са съпроводени с документация, указваща начина за работа;
2. Ръководителят на проекта попълва бланката "Дидактическа визитка" на проекта, която се включва в уеб-страницата.

4. Относно изпълнението трябва да бъде указано какви програмни продукти и среди за програмиране са използвани, доколко са коректни числените методи, каква част от проекта е изцяло авторска, задължително да се посочва кои илюстрации, аплети и текстове са взаимствани и откъде.

Избраните теми за участие могат да бъдат от учебната програма или свободна тема.

Препоръки към темите от учебната програма

Проектите по уроци или теми от учебната програма могат да акцентират върху:
 • уроци за нови знания;
 • обобщителни уроци;
 • уроци за решаване на задачи;
 • лабораторни работи;
 • тестове;
 • илюстрации към дадена тема от учебната програма, към отделен закон, към отделен опит или група опити, процес, приложение на физиката;
 • методическа разработка и др.
Проектите, по своето съдържание могат да бъдат:
 • Изследователски проект;
 • Илюстративен проект.

Технически изисквания към проектите Проектът, който сте изготвили трябва да е с обем, еквивалентен на десет стандартни машинописни страници (А4) и да е в web-формат (една или няколко web-страници). Желателно е графичните елементи (JPG, GIF) да не са с много големи размери - 30-50кВ са приемливи размери

Много препоръчително е проектите да се проверят освен за научни и фактологически грешки също и за правописни и пунктоационни. Препоръчително е всеки проект (web-страница) да е разработен така, че да има съдържание, което обхваща основните изисквания.

При необходимост изготвянето на web-страниците и поставянето в интернет може да става със съдействието на учителите по информатика от вашето училище, на съученици или с помощта на други компютърни специалисти. Поради големия интерес от страна на учители по физика и астрономия от много европейски страни много препоръчително е да преведете вашия проект и на английски език.

към главната страница

 


 

 
ГАЛЕРИЯ